Helicon Focus 7.5.0

Helicon Focus 7.5.0

Helicon Soft Ltd. – 15,8MB – Shareware –
4 Stars User Rating
Helicon Focus is a program that creates one perfectly focused image from several partially focused images. The program is designed for optic microscope image processing to cope with the shallow depth-of-field problem.

Helicon Focus can also be used in macrophotography. The program can automatically adjust and resize images to combine the perfectly focused image

Tổng quan

Helicon Focus là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Helicon Soft Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Helicon Focus là 7.5.0 , phát hành vào ngày 22/02/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Helicon Focus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 15,8MB.

Người sử dụng của Helicon Focus đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Helicon Focus!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Helicon Focus cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Helicon Soft Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản